همیشه آرزو داشتم یک منبع آموزشی فارسی می‌بود تا علاوه بر یادگیری ساده تر دنیای دیجیتال ، از پیشنهادات آموزشی آن استفاده میکردم. آن آرزو، اکنون، “پردیس مگ” نام دارد. ‬ ‏‫‬ ‬ ‫‏‫ ‬ ‏‫‬ ‬ ‫‫بعد از سال‌ها به این نتیجه رسیدم: پردیس پازار برای من، تنها یک مجله خبری نیست؛ پردیس پازار، یک ماشین تبدیل رویا به واقعیت است.